Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Návrhy usnesení

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek  9. 6. 2022

v 17,30 hodin 

 v zasedací místnost městské úřadu

 

Program na ZMě číslo 004/2022 

 

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 001/2022
 5. Schválení hospodaření města za rok 2021 a schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec 
 6. Organizační záležitosti 
 7. Diskuze
 8. Závěr


 

Materiály k projednání:

1. Zahájení

 

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 004/2022/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli usnesení a zápisu p. Miloslava Krupku a pí. Evu Severinovou, zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 004/2022/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 001/2022
 5. Schválení hospodaření města za rok 2021 a schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec 
 6. Organizační záležitosti 
 7. Diskuze
 8. Závěr

 

c) Kontrola usnesení č.  003/2022

Návrh usnesení č. 004/2022/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2022 - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2022/001/c.

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

a) Hrochův Týnec - kanalizace místních částí Blížňovice a Blansko - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci díla

 

Návrh usnesení č. 004/2022/002/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje výběr dodavatele a podpis smlouvy  o dílo s vítězným dodavatelem GASCO s. r. o., Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, IČ 15049035. Nabídková cena je 36 899 127,89 Kč bez DPH.

 

b) Hrochův Týnec, kamenný kříž s ukřižovaným Kristem na poz. p. 1567

Schválení dotace 

restaurátorský záměr

Smlouva 

Návrh usnesení č. 004/2022/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje přijetí dotace Pardubického kraje z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji pro rok 2022 na akci "Hrochův Týnec, kamenný kříž s ukřižovaným Kristem na poz. p. 1567". Výše dotace činí 30 000 Kč.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o dílo na akci "Hrochův Týnec, kamenný kříž s ukřižovaným Kristem na poz. p. 1567" s Bc. A. Zdeňkem Šmahelem, Vaňkova 1336, 537 01 Chrudim,  hodnota díla je 111 320 Kč. Smlouva - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2022/002/b.

 

c) Oprava Hrobky Lillienwaldů a Šlechtů z Hrochova v Hrochově Týnci - žádost o finanční podporu

Žádost o finanční podporu

Návrh usnesení č. 004/2022/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje příspěvek z rozpočtu města Hrochův Týnec ve výši 90 000  Kč (1/2 zbylých nákladů po odečtení dotací) Římskokatolické farnosti Hrochův Týnec, Podborská 57, 538 62 Hrochův Týnec na akci "Oprava střechy hrobky Lillienwaldů a Šlechtů z Hrochova Týnce v Hrochově Týnci". Příspěvek bude poskytnut formou daru po  předložení kopií faktur za dílo (předpokládaná výše 661 692,31 Kč).

 

d) Chodníky - ulice Riegrova

Riegrova ulice - D.1.1.2 Situace 

Návrh usnesení č. 004/2022/002/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí přepravovanou situaci chodníku Riegrova - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2022/002/d.

 

e) Studie - Hrochův Týnec - křižovatka silnice III/35821 x ul. Zámecká

B2 - Situace dopravního řešení 

Návrh usnesení č. 004/2022/002/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí provedení studie na akci "Hrochův Týnec - křižovatka silnice III/35821 x ul. Zámecká"  - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2022/002/e.

 

f) Inventář u bývalé trati na Rosice (meziobecní spolupráce s obcí Rosice)

Návrh usnesení č. 004/2022/002/f:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, že Svazek obcí Košumberska byl úspěšný s žádostí o dotaci - poskytovatel Pardubický kraj, Program obnovy venkova na rok 2022 na akci Vybavení cyklokomunikace v úseku 3 mobiliářem. Výše příspěvku na město Hrochův Týnec je cca 50 000 Kč, minimální spoluúčast města je 30 %, termín pro dokončení projektu je 11/2022.

 

g) Silnice Chrast - Hrochův Týnec

dz-C_5_11 

dz-C_5_12 

dz-C_5_13 

dz-C_5_14 

Návrh usnesení č. 004/2022/002/g:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí projektovou dokumentaci v rámci k. ú. Hrochův Týnec na akci "Modernizace silnice II/355, Chrast - Hrochův Týnec (okružní křižovatka)".

 

h) Vyprošťovací zařízení pro JDSH Hrochův Týnec

Návrh usnesení č. 004/2022/002/h:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, že žádosti o dotaci na Pardubický kraj ohledně financování akumulátorového vyprošťovacího zařízení pro JSDH Hrochův Týnec nebylo vyhověno.

 

i) Vybavení pro komunitní akce

Nákup vybavení

Návrh usnesení č. 004/2022/002/i:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, že byla podpořena žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci "Nákup vybavení pro komunitní akce v Hrochově Týnci".

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje nákup vybavení v rozsahu dle podané žádosti.

 

3. Nemovitosti města

 

a) Provájem kulturního domu v Blížňovicích

 

b) Pronájem kulturního domu v Hrochově Týnci

 

 

4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 001/2022

 

a) Rozpočtové opatření města

 

Návrh usnesení č. 004/2022/004/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 001/2021 s těmito závaznými ukazateli:

celkový příjem                                                                                         Kč

celkové výdaje                                                                                         Kč

výdaje ZŠ (par. 3113)                                                                              Kč

výdaje předškolního zařízení (par. 3111)                                            Kč

Rozpočet je přebytkový.

Rozpočtové opatření - viz příloha k usnesení zastupitelstva č. 004/2022/004/a.

 

5. Schválení hospodaření města za rok 2021 a schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec

 

a) Schválení hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2021

návrh závěrečného účtu za rok 2021 

Návrh usnesení č. 004/2022/005/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2021 (sestava FIN příjmy a výdaje položkově) a závěrečný účet města Hrochův Týnec, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2021, viz příloha k usnesení zastupitelstvu města Hrochův Týnec č.  004/2022/005/a.

 

b) Schválení účetní závěrky města Hrochův Týnec za rok 2021

Návrh usnesení č. 004/2022/005/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje účetní závěrku města Hrochův Týnec za rok 2021.

 

c) hospodářský výsledek - Základní škola Hrochův Týnec

žádost 

Roční závěrka Základní školy Hrochův Týnec za rok 2021 

příloha 

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

Návrh usnesení č. 004/2022/005/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje roční závěrku Základní školy Hrochův Týnec za rok 2021 a hospodářský výsledek z roku 2021. Hospodaření školy skončilo přebytkem 292 159,37 Kč.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje převod přebytku hospodářského výsledku Základní školy Hrochův Týnec ve výši 292 159,37 Kč do rezervního fondu Základní školy Hrochův Týnec. 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje roční závěrka Základní školy Hrochův Týnec za rok 2021 - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2022/005/c.

 

d) hospodářský výsledek - Mateřská škola Hrochův Týnec

žádost schválení 

Roční závěrka Mateřské školy Hrochův Týnec za rok 2021 

příloha 

rozvaha 

výkaz zisku a ztrát 

 

Návrh usnesení č. 004/2022/005/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje roční závěrku Mateřské  školy Hrochův Týnec za rok 2021 a hospodářský výsledek z roku 2021. Hospodaření školy skončilo přebytkem 1 832,94 Kč

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje převod přebytku hospodářského výsledku Mateřské školy Hrochův Týnec ve výši 1 832,94 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Hrochův Týnec. 

Roční závěrka Mateřské školy Hrochův Týnec za rok 2021 - viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2022/005/d.

 

6. Organizační záležitosti 

a) žádost o poskytnutí dotace Včelka sociální služby o.p.s.

žádost o poskytnutí dotace 

Návrh usnesení č. 004/2022/006/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec neschvaluje poskytnutí dotace pro spolek VČELKA sociální služby o. p. s. .

 

 b) žádost o poskytnutí dotace Linka bezpeční, z.s. 

žádost o poskytnutí dotace 

Návrh usnesení č. 004/2022/006/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec neschvaluje poskytnutí dotace pro spolek Linka bezpečí, z. s. .

 

c) Zdravotní klaun, o. p. s. - žádost o finanční podporu

žádost Klaun 

Návrh usnesení č. 004/2022/006/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec neschvaluje poskytnutí dotace pro spolek Zdravotní klaun, o. p. s. .

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva města Hrochův Týnec je  8. 9. 2022.

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Facebookové stránky města


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
3
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
1
17
1
18
1
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30 31
1
1 2 3 4 5