Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Návrhy usnesení

 

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek 17. června 2021

místo konání bude upřesněno

 

 

Program na ZMě číslo 004/2021 dne  17. 6. 2021

 

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města 
 4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec 
 5. Schválení hospodaření města Hrochův Týnec za rok 2020 a schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec 
 6. Organizační záležitosti 
 7. Diskuze
 8. Závěr 

Materiály k projednání:

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 004/2021/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu pí.                          a zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 004/2021/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Schválení závěrečného účtu města Hrochův Týnec 
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

 

a) ČEZ -  umístění vedení elektrické energie do země

Návrh usnesení č. 003/2021/002/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí zadání projektu na veřejné osvětlení a umístění rozvodů inženýrských sítí obce v rámci akce "Rekonstrukce distribuční sítě NN v obci Hrochův Týnec" pro ulici Riegrova.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání projektu na veřejné osvětlení a umístění rozvodů inženýrských sítí obce v rámci akce "Rekonstrukce distribuční sítě NN v obci Hrochův Týnec" pro ulici Smetanova a místní část Stíčany.

 

b) Rekonstrukce školní jídelny

Návrh usnesení č. 003/2021/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje doplnění usnesení č. 002/2021/002/d. Doplněné usnesení zní:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec souhlasí s investičním záměrem "Město Hrochův Týnec - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Hrochův Týnec" a podání žádosti do dotačního titulu Ministerstva financí České republiky VPS - 228 - 3 - 2021 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování vlastních zdrojů na akci " Město Hrochův Týnec - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Hrochův Týnec"  v minimální výši 10%.

 

c) Rekonstrukce školní jídelny - stavební práce

jidelna_rekonstrukce  - návrh smlouvy

Návrh usnesení č. 003/2021/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje výsledek výběrového řízení na akci "Rekonstrukce kuchyně a školní jídelny ZŠ Hrochův Týnec" - část I., stavební práce.  Jako vítězná byla vysoutěžena firma BW - stavitelství, s.r.o., za cenu díla 3 822 831,57 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o dílo s vítěznou firmou (po uplynutí lhůty pro odvolání). 

Smlouva - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec  č. 003/2021/002/c.

 

d) Stavební úpravy objektu na p.č. st. 205/1 a 205/2 v Hrochově Týnci - 4. NP 

Směrnice 009 přidělování bytů 

Návrh nájemní smlouvy_byty 

 

Návrh usnesení č. 003/2021/002/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje doplnění usnesení č. 002/2021/002/c. Doplněné usnesení zní: Zastupitelstvo města Hrochův Týnec souhlasí s investičním záměrem  "Hrochův Týnec - Stavební úpravy objektu na p.č. st. 205/1 a 205/2 v Hrochově Týnci - 4. NP" a podání žádosti do dotačního titulu Ministerstva financí České republiky VPS-223-3-2021 Podpora obnovy a rozvoje komunální infrastruktury (občanská vybavenost).

Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování vlastních zdrojů na akci "Hrochův Týnec - Stavební úpravy objektu na p.č. st. 205/1 a 205/2 v Hrochově Týnci - 4. NP" v minimální výši 10%.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje Směrnici č. 009/2021Zásady pro přidělování a pronájem bytů ve vlastnictví města Hrochův Týnec a vzor nájemní smlouvy. Směrnice a vzor nájemní smlouvy - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/002/d.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje nájemné v budoucích zrekonstruovaných bytech na p. č. st. 205/1 a 205/2 v Hrochově Týnci ve výši 60 Kč / měsíc / mplochy bytu. Nájemné je bez platby za energie, které si hradí pronajímatel zvlášť.

 

e) Studie přístavby Mateřské školy Hrochův Týnec

Studie MŠ - 6.4.2021 

Návrh usnesení č. 003/2021/002/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí dokončení studie přístavby Mateřské školy Hrochův Týnec - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/002/e.

 

f) Zeleň na Honbice

2_etapa - vlevo 

3_etapa pokračování směr letiště 

Návrh usnesení č. 003/2021/002/f:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí dokončení studie na 2. a 3. etapu výsadby zeleně podél komunikace na Honbice. Pro financování projektů se bude hledat vhodný dotační titul. Studie - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/002/f.

 

 

 

3. Nemovitosti města

 

a) Smlouva o zřízení věcného břemene EASY WOODEN BULDING CZ

situace 

smlouva 

Návrh usnesení č. 003/2021/003/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje uložení inženýrské sítě STL prodloužení plynovodu na p.p.č. 1068/6 a 1068/3, k. ú. Hrochův Týnec, a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fi. GasNet Služby, s.r.o. Brno. Smlouva č. 8800098647/3/BVB a situace - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/a.

 

b) Žádost o zamyšlení realizace majetku státu

žádost 

pozemek

Návrh usnesení č. 003/2021/003/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod p. p. č. 1924, k.ú. Hrochův Týnec. Město Hrochův Týnec o daný pozemek nemá zájem a nemá námitky k případnému převodu předmětného majetku do vlastnictví jiného subjektu.

 

c) Vyhlášení záměrů města

Návrh usnesení č. 003/2021/003/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 002/2021 na prodej pozemku. Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

1015/2         Hrochův Týnec      25 m²      Zahrada          80,- Kč            2000,- Kč

Záměr města č. 002/2021 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/01.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 003/ 2021 na prodej pozemku. Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

1109/1 Hrochův Týnec           203 m²    Ostatní plocha       100,- Kč          20 300,- Kč

Záměr města č. 003/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/02.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 004/ 2021 na prodej pozemku. Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

1109/2 Hrochův Týnec           38 m²   Zahrada          80,- Kč            3040,- Kč

Záměr města č. 004/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/03.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 005/ 2021 na prodej pozemku. Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku      Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

1014/40           Hrochův Týnec         17 m²   Ostatní plocha   80,- Kč            1360,- Kč

Záměr města č. 005/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/04.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 006/ 2021 na prodej pozemku. Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

634/25 Hrochův Týnec           192 m²     Zahrada          80,- Kč            15360,- Kč

Záměr města č. 006/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/05.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 007/ 2021 na prodej pozemku. Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

3/15     Hrochův Týnec           8 m²     Ostatní plocha       80,- Kč            640- Kč

Záměr města č. 007/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/06.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 008/ 2021 na koupi a prodej pozemků.

Kupovaný pozemek:

Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

631/16 Hrochův Týnec           359 m2            ostatní plocha 100,- Kč          35.900,- Kč

Prodávaný pozemek:

Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

631/3   Hrochův Týnec           489 m²     ostatní plocha     100,- Kč          48.900,- Kč

Záměr města č. 008/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/07.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 009/ 2021 na koupi a prodej pozemků.

Kupovaný pozemek:

Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

631/17 Hrochův Týnec           266 m2            ostatní plocha 100,- Kč          26.600- Kč

Prodávaný pozemek:

Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

631/15    Hrochův Týnec           270 m²   ostatní plocha    100,- Kč          27.000,- Kč

Záměr města č. 009/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/08.

 

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 010/ 2021 na koupi a prodej pozemků.

Kupované pozemky:

Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

2028    Hrochův Týnec           96 m2  ostatní plocha        80,- Kč            7.680,- Kč

2029    Hrochův Týnec           19 m2  ostatní plocha        80,- Kč            1.520,- Kč

Celková výměra 115 m2

Celková cena 9.200,- Kč

Prodávaný pozemek:

Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

542/3   Hrochův Týnec           153 m²      ostatní plocha     80,- Kč            12.240,- Kč

Záměr města č. 010/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/09.

 

 • Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 011/ 2021 na prodej pozemku. Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

1014/38           Hrochův Týnec         30 m²   Zahrada          80,- Kč            2.400,- Kč

Záměr města č. 011/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/10.

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vyhlášení Záměru města č. 012/ 2021 na prodej pozemku. Jedná se o:

Pozemek p.p.č.  K. ú.       Výměra v m²  Druh pozemku  Cena Kč/m²  Cena celkem Kč

3/3       Hrochův Týnec           158 m²      Zahrada             80,- Kč            12.640,- Kč

Záměr města č. 012/ 2021 -  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 003/2021/003/c/11.

 

 

 

 

 

 

4. Organizační záležitosti 

 

 

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 4. 2021

zatazenosesnezenim

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Interaktivní mapa

mapy

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

15.4.2021 06:10

Aktuální výška:

88 cm

15.4.2021 06:15

Aktuální výška:

35 cm

15.4.2021 06:10

Aktuální výška:

109 cm

15.4.2021 06:10

Aktuální výška:

60 cm

15.4.2021 06:20

Aktuální výška:

39 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Mapa obce

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace
google playapp store

Facebookové stránky města


PF2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1 2

Akce spolufinancované z dotačních titulů

12345

dopravní automobilpublicitahřiště škola

Zámecká zahrada v Hrochově Týncizámek