Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Návrhy usnesení

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek  25. února  2021  od 17,30 hodin

v Kulturním domě v Hrochově Týnci  

 

 

Program na ZMě číslo 001/2021 dne  25. 2. 2021

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2021
 5. Výroční zpráva o poskytnutých informací dle zákona 106/1999Sb.
 6. Obecně závazné vyhlášky města 
 7. Organizační záležitosti 
 8. Diskuze
 9. Závěr 

 

Materiály k projednání

 

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 001/2021/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p. a p.  a zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 001/2021/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Obecně závazné vyhlášky města 
 5. Schválení rozpočtu na rok 2021
 6. Organizační záležitosti 
 7. Diskuze
 8. Závěr 

 

c) Kontrola usnesení č. 

Návrh usnesení č. 001/2021/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec   - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2021/001/c.

 

 

2. Akce města Hrochův Týnec 


a)  Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Hrochův Týnec

Podklady pro dotaci - školní jídelna

Výkresy

Dispoziční řešení

1PP - nový stav

1NP - nový stav

 

2020-13 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Hrochův Týnec - rozpočet

výkresy - gastro

 

Návrh usnesení č. 007/2020/002/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Hrochův Týnec" do dotačního titulu MMR ČR - 117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání výběrového řízení na dodavatele akce "Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Hrochův Týnec". Podmínkou podpisu smlouvy o dílo bude kladné vyřízení žádosti o dotaci.

 

b) Lávka pro pěší přes řeku Novohradku u splavu ve Stíčanech

Výkresy

B.01_souhrnna technicka zprava

C.03_koordinacni situace

D.201_02_dispozice

D.201_03_pricne rezy

 

Lávka - rozpočet

Návrh usnesení č. 007/2020/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání výběrového řízení na dodavatele akce "Lávka pro pěší přes řeku Novohradku u splavu ve Stíčanech". Financování akce bude rozloženo na roky 2021 a 2022. Výběrové řízení provede výbor pro veřejné zakázky.

 

c) Hrochův Týnec - ulice Zámecká, rekonstrukce, zvýšení BESIP

podmínky_dotace

Výkresy

C3 - Situační koordinační výkres

D1.2.3 - Situace

 

Nabídka na DPS

Cenová nabídka_Hrochův Týnec - Zámecká_DPS+rozpočet

Orientační rozpočet

Výkaz výměr

 

Návrh usnesení č. 007/2020/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí zadání dokumentace ce stupni PDSP  (včetně položkového rozpočtu) na akci "Hrochův Týnec - ulice Zámecká, rekonstrukce, zvýšení BESIP" fi. Ateliér MOK Pardubice - Ing. Petr Novotný, Ph.D..

 

d) Workoutové hřiště Hrochův Týnec

Dokumentace:

půdorys_ZŠ Hrochův Týnec

viz_ZŠ Hrochův Týnec_1 - Foto

viz_ZŠ Hrochův Týnec_2 - Foto

viz_ZŠ Hrochův Týnec_3 - Foto

viz_ZŠ Hrochův Týnec_4 - Foto

viz_ZŠ Hrochův Týnec_5 - Foto

viz_ZŠ Hrochův Týnec_6 - Foto

viz_ZŠ Hrochův Týnec_7 - Foto

viz_ZŠ Hrochův Týnec_8 - Foto

viz_ZŠ Hrochův Týnec_9 - Foto

 

Návrh usnesení č. 007/2020/002/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podání žádosti o dotaci „Workoutové hřiště Hrochův Týnec“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, dotační titul H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce/města 2021.

 

Do zápisu ze zasedání:

Předpokládaná hodnota díla je 500 000 Kč, předpokládaná výče dotace 80 % - 400 000 Kč, zbývající finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu ZŠ Hrochův Týnec.

 

e) vrata u garáže JSDH Hrochův Týnec

 

Návrh usnesení č. 007/2020/002/e: 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí podání Žádosti o podporu realizace projektu na Pardubický kraj do programu Malý LEADER pro území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. pro rok 2021 na akci "Výjezdová vrata pro požární techniku".

 

Do zápisu ze zasedání:

Předpokládaná hodnota díla je 100 000 Kč, předpokládaná výče dotace 70 000 Kč, zbývající finanční prostředky budou hrazeny z finančních prostředků získaných z rozpočtu JSDH Hrochův Týnec.

 

f) Hrochův Týnec - kanalizace místních částí Blížňovice a Blansko

Výkresy

C_3_Koordinační situační výkres-Blížňovice

C_3_Koordinační situační výkres-Blansko

 

Nabídka na DPS:

Nabídka na ČOV BL. a Bl.

Návrh usnesení č. 007/2020/002/f: 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí zadání dokumentace ve stupni PDSP  (včetně položkového rozpočtu) na akci "Hrochův Týnec - kanalizace místních částí Blížňovice a Blansko" fi. Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

 

g) Radar

Statistiky:

Umístění radaru

HR_SM_E1-2020-08

 

Vyjádření - Klimek

Bude se vybírat dodavatel.

 

Návrh usnesení č. 007/2020/002/g: 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podání žádosti na Policii ČR o umístění pevného radaru na dvou stanovištích podél silnice I/17 (místa původních semaforů ovládaných radatem), tj. na p.p.č. 1952/1 a 1014/44, oba k.ú. Hrochův Týnec.

 

 • Komunikace ve Stíčanech k ČOV

Panelová vozovka Stíčany - cenová nabídka

 

 • Demolice čekárny na Čankovice

Demolice zastávky na Čankovice - cenová nabídka

 

 • Oprava schodiště na Náměstí

Pro informaci - bez usnesení:

Všechny tři akce byly objednány a měly by být realizovány v r. 2020.

 

h) výběr firmy pro svoz odpadků

termín pro podání nabídek a otevírání obálek je 10. 12. 2020 (komise pro otevírání a hodnocení)

15. dnů k podepsání smlouvy na odvolání

Návrh usnesení č. 007/2020/002/h: 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje výsledky výběrového řízení na akci "Svoz komunálního odpadu ve Městě Hrochův Týnec". Jako vítězná firma byla vybrána ..................

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis Smlouvy o svozu komunálního odpadu (po uplynutí lhůty na odvolání) s vítěznou firmou.

 

i) Naučná stezka kolem Hrochova Týnce

Témata:

1)  Historické budovy, církevní památky

2) Průmyslové stavby

3) Významné osobnosti (do r. 1920)

4) Přírodověda, vývoj území

5) Pověsti, které se vztahují k danému území

6) Pravěk, archeologické nálezy

Spolupráce s pí. Krátkou, Muzeum Vysoké Mýto,

Návrh usnesení č. 007/2020/002/i: 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zahájení přípravných prací ohledně  obsahu a umístění informačních tabulí na plánované naučné stezce v Hrochově Týnci a místních částech. Zastupitelstvo vyzývá všechny zájemce, kteří by chtěli se zúčastnit prací na přípravě naučné stezky, aby kontaktovali starostu města.

 

j) schválení  "Strategie rozvoje města Hrochův Týnec pro období 2021 - 2025"

zpracovává MAS 

Strategie rozvoje města Hrochův Týnec  - aktualizováno dne 23. 11. 2020

Návrh usnesení č. 007/2020/002/j : 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje "Strategii rozvoje města Hrochův Týnec 2021 - 2025".

 

k) Kapacita mateřské školy

Návrh usnesení č. 007/2020/002/k : 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání vypracování studie na zvýšení kapacity Mateřské školy v Hrochově Týnci o dvě oddělení.

 

l) byty Nádražní 173, Hrochův Týnec

Vypsání výběrového řízení před vánocemi - do konce 02/2021 sepsání smlouvy.

 

Návrh usnesení č. 007/2020/002/l : 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání výběrového řízení na dodavatele akce " STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA st. p.č. 205/1 A st.p.č. 205/2 V HROCHOVĚ TÝNCI - BYTY". V první etapě se budou realizovat stavební práce na 4. podlaží a nutné vedlejší práce, v druhé etapě se budou realizovat stavební práce na 3. a 2. podlaží a nutné vedlejší práce.

Podmínkou podpisu smlouvy o dílo bude kladné vyřízení žádosti o dotaci.

 

3. Nemovitosti města

a) Smlouva o zřízení věcného břemene

smlouva o zřízení věcného břemene

situace

Návrh usnesení č. 007/2020/003/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020872/VB/01. Název stavby: Hrochův Týnec, Podborská, ppč.194/1-svod+knn. viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2020/003/a. 

 

b) Zrušení  záměru číslo 024/2020 

Návrh usnesení č. 007/2020/003/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec ruší záměr města č. 024/2020 na pacht pozemku p.č.  1054, k.ú. Blansko u Hrochova Týnce.

 

c) Vyhlášení  záměru číslo 025/2020 

Návrh usnesení č. 007/2020/003/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec vyhlašuje záměr č. 025/2020 na pacht pozemku. Jedná se o pozemek p.č. 1054, k.ú. Blansko u Hrochova Týnce. 

 

d) Nákup statku směrem na Trojovice: 

Návrh smlouvy:

smlouva

 

Návrh usnesení č. 007/2020/003/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec podpis kupní smlouvy mezi Oseva Agri Chrudim, a.s.  a městem Hrochův Týnec ohledně koupi těchto nemovitostí:

- pozemku p.č. st.299/1, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:bez čp/če, zem. stav., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 299/1

- pozemku p.č. st.535, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:bez čp/če, zem. stav., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 535

- pozemku p.č. st.536, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:bez čp/če, zem. stav., stavba stojí na pozemku p.č.: st. 536 

vše v obci a katastrálním území Hrochův Týnec, zapsané na listu vlastnictví číslo 1135, pro katastrální území Hrochův Týnec, obec Hrochův Týnec, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Chrudim.

Kupní cena za nemovitosti, které jsou předmětem prodeje je stanovena dohodou smluvních stran na 1,127.684,-Kč .

 

e) pronájem silážních žlabů

Návrh smlouvy:

Najemni smlouva-nebytovky-silazni_zlab-Hrochuv Tynec

Návrh usnesení č. 007/2020/003/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec podpis smlouvy o nájmu mezi Oseva Agri Chrudim, a.s.  a městem Hrochův Týnec ohledně nájmu těchto nebytových prostor:

- stavba bez čp/če, zemědělská stavba – silážní žlab, stojící na pozemku p.č. st. 535, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hrochův Týnec, obec Hrochův Týnec,

Doba nájmu do 31.12.2022.

Cena nájmu 150.000,- Kč ročně bez DPH 

 

f) Schválení zřízení zástavního práva  

příloha

Návrh usnesení č. 007/2020/003/f:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec souhlasí se zřízením zástavního práva na prodej bytové jednotky 16/5 Hrochův Týnec. Prodej bytové jednotky byl odsouhlasen  na zasedání dne 18. 6. 2020, usnesení č. 003/2020/003/f. 

 

g) Smlouva o zřízení věcného břemene

smlouva

situace

Návrh usnesení č. 007/2020/003/g:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021436/VB/01. Název stavby: Hrochův Týnec, Smetanova, p.č. 991/2 knn. viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2020/003/g. 

 

 

 

 

4. Obecně závazné vyhlášky města 

a) nájemní smlouva o nájmu kulturního domu

smlouva

Návrh usnesení č. 007/2020/004/a:

 

 

5. Inventarizace majetku 

a) Plán inventur

složeni komisí

 - určit osoby do invertárních komisí

 

Návrh usnesení č. 007/2020/005/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje plán inventur na rok 2020 a pověřuje starostu vydáním příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020. Inventarizační komice - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č.

 

6. Schválení rozpočtu města na rok 2021- hospodaření dle rozpočtového provizoria

 

a) Schválení hospodaření dle rozpočtového provizoria, pravidla rozpočtového provizoria

Návrh usnesení č. 007/2020/006/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje hospodaření města Hrochův Týnec na rok 2021 dle rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření včetně zřízených příspěvkových organizací na rok 2021 do schválení rozpočtu:

 1. Měsíční výdaje města Hrochův Týnec po dobu platnosti rozpočtového provizoria v r. 2021 nepřekročí výši 1/12 výdajů schváleného rozpočtu města na rok 2020 včetně rozpočtových opatření.

 2. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města v roce 2021 po jeho schválení.

 

 

7. Organizační záležitosti

 

a) Rezignace na členství ve finančním výboru

rezignace na člena finančního výboru

Návrh usnesení č. 007/2020/007/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí rezignaci p. Aleše Vaška na funkci člena finančního výboru. Důvod rezignace - nebyl zván na jednání finančního výboru.

 

 

b)Rozpočtového opatření města Hrochův Týnec č. 004/2020

 

Návrh usnesení č. 007/2020/007/b:

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města ke schválení případného rozpočtového opatření města Hrochův Týnec č. 004/2020, které bude v části příjmy a výdaje upraveno dle skutečného plnění v r. 2020.

 

c) Dotace pro spolky

Návrh usnesení č. 007/2020/007/c:

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec stanovuje datum 31. 1. 2021 jako konečný termín pro podání žádosti o dotaci na činnost pro rok 2021, kterou bude poskytovat město Hrochův Týnec. Formulář žádosti o dotaci (individuální) je na mestsky-urad/zadost-o-dotaci/.

O poskytnutí a výši dotace bude rozhodnuto na zasedání Zastupitelstva města Hrochův Týnec v rámci schvalování rozpočtu města Hrochův Týnec na rok 2021.

 

d) Kontrola poskytnutých dotací od města Hrochův Týnec

 

Návrh usnesení č. 007/2020/007/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec pověřuje kontrolní výbor, aby provedl kontrolu poskytnutých dotací městem Hrochův Týnec za rok 2020.

 

e) Převedení nevyčerpaných částek poskytnutých dotací 

Návrh usnesení č. 007/2020/007/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje převedení nevyčerpaných částek z poskytnutých dotací příjemcům z roku 2020 na rok 2021. Převod prostředků bude potvrzen formou dodatku ke smlouvě, která bude uzavřena mezi městem a příjemci dotací do konce ledna 2021.

 

f) Setkání Týnců

Návrh usnesení č. 007/2020/007/f:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje v rámci špatné epidemiologické situace v České republice, aby se setkání Týnců přesunulo na rok 2022.

 

g) Změna osob v přestupkové komisi

Návrh usnesení č. 007/2020/007/g:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí ukončení členství v přestupkové komisi města Hrochův Týnec paní Lenky Čelinákové a paní Ivany Vohralíkové. Důvod – odchod do důchodu.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec volí za nové členy přestupkové komise paní Hanu Novákovou a paní Lenku Staňkovou.

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 1. 2021

oblacnosesnezenim

Bude polojasno až oblačno, ojediněle sněhové přeháňky. Denní teploty -7 až -3°C. Noční teploty -8 až -12°C, ojediněle až -17°C.

Interaktivní mapa

mapy

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

17.1.2021 15:40

Aktuální výška:

70 cm

17.1.2021 15:45

Aktuální výška:

29 cm

17.1.2021 15:40

Aktuální výška:

104 cm

17.1.2021 15:40

Aktuální výška:

56 cm

17.1.2021 15:40

Aktuální výška:

34 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Mapa obce

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace
google playapp store

Facebookové stránky města


PF2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1

Akce spolufinancované z dotačních titulů

12345

dopravní automobilpublicitahřiště škola

Zámecká zahrada v Hrochově Týncizámek