Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Podklady pro jednání ZMě

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek  26. 9. 2019  od 17,30 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu 
Hrochův Týnec 

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 003/2019
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr

Materiály k projednání:

 

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 006/2019/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p. Aleš Vašek pí. Jana Slavíková a zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 006/2019/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 003/2019
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr 

c) Kontrola usnesení č. 005/2019

Návrh usnesení č. 006/2019/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 004/2019 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2019/001/c.

 

2.   Akce města Hrochův Týnec 

a) Přístavba ZŠ - vybavení učeben 

Dodatek_ke_smlouve2_Artspect

Návrh usnesení č. 006/2019/002/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dodávce nábytku a související zařízení pro vybavení učeben Přístavba Zš Hrochův Týnec - VYBAVENÍ UČEBEN s firmou Artspect, a.s. se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9. Dodatek - viz příloha k usnesní zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2019/002/a

 

b) Sportovní hřiště Základní škola 

Nab. ceny - sport. hřiště

Návrh usnesení č. 006/2019/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci: "Sportovní hřiště Hrochův Týnec". Vítěznou nabídku podala firma INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, IČ: 252 84 959  za cenu  4 152 101,69 Kčs vč. DPH. Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

 

c) Lávka Stíčany

dispozice

příčné řezy

vytyčeni

tvar

nosná konstrukce

Návrh usnesení č. 006/2019/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí předání dokumentace na akci "Lávka pro pěší přes řeku Novohradku u splavu ve Stíčanech" Rozpočtová hodnota díla je .... Kč vč. DPH.

 

d) Fasáda na kulturním domě

KD - fasáda

Návrh usnesení č. 006/2019/002/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje objednání fasády Kulturního domu v Hrochově Týnci v rozsahu a za ceny dle cenové nabídky z 08/2019. Cena díla je 468 696 Kč bez DPH (567 122 Kč vč. DPH), zhotovitelem bude fi. GoldStav CZ s.r.o., Hrochův Týnec. 

 

e) Rekonstrukce čp. 262

Nádražní 262, Hrochův Týnec

Návrh usnesení č. 006/2019/002/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje objednání projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce objektu pro seniory na byty" (Nádražní 262, Hrochův Týnec) u fi. PLP Projektstav s.r.o. za cenu 413 820 Kč vč. DPH, v rozsahu a termínech dle cenové nabídky ze dne 16. 9. 2019.

 

f) Rekonstrukce 173

Nabidka BD c_p_173 Hrochuv Tynec_rekonstrukce bytu

Návrh usnesení č. 006/2019/002/f:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje objednání projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy bytů v č.p. 173 v Hrochově Týnci" u fi. PLP Projektstav s.r.o. za cenu 237160 Kč vč. DPH, v rozsahu a termínech dle cenové nabídky ze dne 16. 9. 2019.

 

g) Sociální zařízení KD

Nabidka KD Hrochuv Tynec_socialky a sal

Návrh usnesení č. 006/2019/002/g:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje objednání projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy Kulturního domu - sociálky a sál" u fi. PLP Projektstav s.r.o. za cenu 79860 Kč vč. DPH, v rozsahu a termínech dle cenové nabídky ze dne 16. 9. 2019.

 

h) Zahrada školní družiny

zahrada_navrh

ZŠ Hrochův Týnec 345

Návrh usnesení č. 006/2019/002/h:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí realizaci projektu na osázení zelení a umístění herních prvků na zahradě za přístavbou Základní školy Hrochův Týnec. Akce bude realizovaná z prostředků Základní školy Hrochův Týnec.

 

 

 

Vánoční strom 

 

 

 

 

Zavodnění melioračního příkopu v Blížňovicích

 

Úprava prostoru statku

 

Informační tabule

 

Zateplení stropů MěÚ

 

Černá skládka Nabočany

 

Zámecký park

 • dokončení rekonstrukce pomocných provozů
 • vjezd z Riegrovy ulice
 • dokončení plotu u brány z Riegrovy ulice
 • dokončení plotu u brány ze Zámecké ulice
 • cesty v lesoparku zámeckého parku
 • terénní úpravy u amfiteátru letního kina
 • okolí šachet rozvodu elektrické energie
 • lemování centrální cesty

 

Vodovod do Blížňovic - provozování

Položení rozvodů EE do země ve Stíčanech a v Hrochově Týnci

jednotlivé_stavby

Riegrova

Smetanova

Stíčany

ulice Čechova

 

 

3. Nemovitosti města

a) Prodej pozemku 

záměr 008/2019

Návrh usnesení č. 006/2019/003/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1012/19 k.ú. Hrochův Týnec o výměře 20m2   ostatní plocha - jiná plocha a st.p.č. 752 k.ú. Hrochův Týnec o výměře 6 m2  zastavěná plocha, za cenu 80 Kč/m2 Kupující je paní ......................, bytem Slov. nár. povstání 606, 566 01 Vysoké Mýto, dle Záměru města č. 008/2019 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2019/003/a 

 

b) Věcná břemena

Zásobník úkolů:

Nájmy v bytech a nebytových prostorách

Pronájem sklepů

Zahrádkáři

 

4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec 

a) Kanalizace místní částí Blížňovice a Blansko

příloha

Návrh usnesení č. 006/2019/004/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí získání dotace od Pardubického kraje na akci "Hrochův Týnec - kanalizace místních částí Blížňovice a Blasko - DSP". 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí investiční dotace ve  výši 245 000Kč na akci: "Hrochův Týnec - kanalizace místních částí Bližňovice a Blansko - DSP". Smlouva - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2019/004/a.

 

b) Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku 

smlouva

Návrh usnesení č. 006/2019/004/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II. kolo, evidenční smlouvy OKŘ/19/24673 na pořízení zásahových oděvů. Výše dotace činí maximálně 54 000 Kč. Smlouva - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2019/004/b

 

 

b) převod peněz Základní škole z rezervního fondu  

žadost_převod_peněz

Návrh usnesení č. 006/2019/004/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje převod částky 70 000Kč z rezervního fondu Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim na posílení provozních výdajů. Důvodem je úhrada nákupu a instalace licence softweru v nově zakoupených NTB. viz příloha k usnesní zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2019 /004/b.

 

Rozpočtové opatření č. 003/2019 

Návrh RO 3_2019

Návrh usnesení č. 006/2019/004/..:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje rozpočtové opatření číslo 003/2019 s těmito závaznými ukazateli:

celkové přimy                                                                         72 034 100 Kč

celkové výdaje                                                                        65 770 600 Kč

výdaje ZŠ ( par. 3113 )                                                              3 351 000 Kč

výdaje předškolního zařízení ( par. 3111 )                           1 413 500 Kč 

Rozpočet je navržen jako přebytkový ve výši  6 263 500 Kč. Rozpočtové opatření viz příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2019 /004/...

 

 

Program rozvoje Hrochova Týnce na roky 2020 - 2023

 

5. Organizační záležitosti

a) Představení - "Tomáškova a Novákova hudební Skuteč v Hrochově Týnci"

Návrh usnesení č. 006/2019/005/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec revokuje své usnesení č. 004/2019/002/j a schvaluje bezplatné pronajmutí kulturního domu v Hrochově Týnci pro představení festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč v Hrochově Týnci dne 31. 3. 2020. Název představení: Zahrada srdce (Literárně - hudební pořad k 90. výročí úmrtí Emy Destinnové).

 

 

c) Žádost o povolení vyjímky počtu žáků ve školní družině 

žádost

Návrh usnesení č. 006/2019/004/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje povolení vyjímky nejvyššího počtu žáků ve školní družině Základní školy Hrochův Týnec, okres Chrudim, na školní rok 2019/2020 stanoveného v prováděcím právním předpise, kterýmj je vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání , ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 4 žáků. 

Ve ŠD bude ve školním roce 2019/2020 navýšen počet žáků z 60 na max. 64 žáků. viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 006/2019/004/c. 

 

d) Žádost o povolení vyjímky počtu dětí na školní rok 2019/2020

žádost

Návrh usnesení č. 006/2019/004/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje povolení vyjímky z počtu dětí pro školní rok 2019 /2020 a to dle zákona z počtu 24 na počet 25 dětí ve třídách - Beruška, Sluníčko a Včelička, na 20 ve třídě Žabička s nejmladšími dětmi. V souladu § 23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššším odborném zvdělání a s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Knihovna 

 

Setkání Týnců

 

VŘ ODPADY

 

OZV svoz odpadůZásobník úkolů:

Historie cihelen v Čechách a na Moravě 

žádost

Tržní řád 

Náplně činnosti výborů

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 9. 2019

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 18 až 22°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Interaktivní mapa

mapy

Mapový portál

geosense

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

22.9.2019 07:10

Aktuální výška:

39 cm

22.9.2019 07:15

Aktuální výška:

16 cm

22.9.2019 07:00

Aktuální výška:

83 cm

22.9.2019 07:10

Aktuální výška:

43 cm

22.9.2019 07:10

Aktuální výška:

19 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Akce spolufinancované z dotačních titulů

12345