Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Podklady pro jednání ZMě

 

Porada zastupitelů města Hrochův Týnec 
se koná  ve čtvrtek 12. listopadu 2020 od 17 hodin v Kulturním domě v Hrochově Týnci 

 

 

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná ve čtvrtek 3. prosince  2020  od 17,30 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Hrochův Týnec

( může být svoláno i dříve ) 

 

 

Program na ZMě číslo 007/2020 dne  3. 12. 2020 

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Obecně závazné vyhlášky města 
 5. Inventarizace majetku
 6. Schválení rozpočtu na rok 2021
 7. Organizační záležitosti 
 8. Diskuze
 9. Závěr 

 

Materiály k projednání

 

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 007/2020/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p. Kabrhel Luboš a p. Plachý Petr  a zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 007/2020/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Obecně závazné vyhlášky města 
 5. Inventarizace majetku
 6. Rozpočtové opatření č. 004/2020
 7. Schválení rozpočtu na rok 2021
 8. Organizační záležitosti 
 9. Diskuze
 10. Závěr 

 

c) Kontrola usnesení č. 005/2020

Návrh usnesení č. 007/2020/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 005/2020  - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2020/001/c.

 

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

 

a) schválení  "Strategie rozvoje města Hrochův Týnec pro období 2021 - 2026"

zpracovává MAS 

HT akční plán F - návrh ze dne 9. 11. 2020

 

 •  Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Hrochův Týnec

Podklady pro dotaci - školní jídelna

Výkresy

Dispoziční řešení

1PP - nový stav

1NP - nový stav

 

 • byty Nádražní 173, Hrochův Týnec

podklady_pro_dotaci

Výkresy

A.B._Hroch_tynec_BYTY

C.1 Situační výkres širších vztahů

C.2 Koordinační situační výkres

C.3 Katastrální situační výkres

D.1.1.b.1 Výkres řešených částí objektu

D.1.1.b.2 Půdorys 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.3 Půdorys 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.4 Půdorys 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.5 Půdorys 3.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.6 Půdorys 4.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.7 Půdorys krovu - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.8 Půdorys střechy - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.9 Řez A-A STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.10 Pohledy - STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.b.11 Půdorys 1.PP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.12 Půdorys 1NP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.13 Půdorys 2.NP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.14 Půdorys 3.NP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.15 Půdorys 4.NP - NOVÝ STAV

D.1.1.b.16 Půdorys krovu - NOVÝ STAV

D.1.1.b.17 Půdorys střechy - NOVÝ STAV

D.1.1.b.18 Řez A-A - NOVÝ STAV

D.1.1.b.19 Pohledy - NOVÝ STAV

D.1.1.b.19 Řez B-B - NOVÝ STAV

Rozpočty

2. NP

Rozpocet HT_Byty cp_173_2NP s vykazem vymer

Rozpocet HT_Byty cp_173_2NP s vykazem vymer (2)

Rozpocet HT_Byty cp_173_2NP s vykazem vymer (002)

3. NP

Rozpocet HT_Byty cp_173_3NP s vykazem vymer

Rozpocet HT_Byty cp_173_3NP s vykazem vymer_1

Rozpocet HT_Byty cp_173_3NP s vykazem vymer_2

 

 

 • ČOV a kanalizace Blížňovice a Blansko

 

Výkresy

C_3_Koordinační situační výkres-Blížňovice

C_3_Koordinační situační výkres-Blansko

 

Nabídka na DPS:

Nabídka na ČOV BL. a Bl.

 

 • Křižovatka Zámecká - I/17 - Zámecká - silnice 35621

podmínky_dotace

Výkresy

C3 - Situační koordinační výkres

D1.2.3 - Situace

 

 

Nabídka na DPS

Cenová nabídka_Hrochův Týnec - Zámecká_DPS+rozpočet

Orientační rozpočet

Výkaz výměr

 

 

 

 

 • Radar

Statistiky:

Umístění radaru

HR_SM_E1-2020-08

 

Vyjádření - Klimek

Bude se vybírat dodavatel.

 

 • Zámek - II. etapa

Podmínky dotace - zámek

 

Restaurátorský záměr - portály

Rozpočet - portály

Chybí restaurátorský záměr a rozpočet na okna a dveře.

 

 • Zámek - balkon

Fografie - Balkon

Výkresy

S_01_PŮDORYSY_REPASOVANÉ KCE

S_02_ŘEZY_REPASOVANÉ KCE

S_03_PŮDORYSY_NOVÝ STAV

S_04_ŘEZY_NOVÝ STAV

S_05_DETAILY_NOVÝ STAV

 

Rozpočet

Balkony zámek Hrochův Týnec

Dotace (do 31.1.2021)?

 

 • Komunikace ve Stíčanech k ČOV

Panelová vozovka Stíčany - cenová nabídka

 

 

 • Demolice čekárny na Čankovice

Demolice zastávky na Čankovice - cenová nabídka

 

 

 • vrata u garáže JSDH Hrochův Týnec

Dotace MAS? - informace JSDH

 

 

 • zámecký park v Hrochově Týnci

Výkresy

C3_KOORDINAČNÍ

 

Požadavek od J. Peciny a J. Židka

Terénní úpravy v oblasti "Labyrintu"

 

 

 

 • vstupní dveře - Nádražní 262, Hrochův Týnec

 

 

 • workout hřiště - akce ZŠ Hrochův Týnec

Dotace MAS? - informace ředitelka ZŠ

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podáním žádosti o dotaci do dotačního titulu ... na projekt ....

 

 • Setkání Týnců

 

 

 • výběr firmy pro svoz odpadků

termín pro podání nabídek a otevírání obálek je 26. 11. 2020 (komise pro otevírání a hodnocení)

15. dnů k podepsání smlouvy na odvolání

 

 • měření obtoku na ČOV

povolení v vypouštění odpadních vod bude prodlouženo do konce 06/2021

 

 • "naučná stezka" 

Témata:

1)  Historické budovy

2) Církevní památky

3) Významné osobnosti (do r. 1920)

4) Přírodověda, vývoj území

5) Pověsti, které se vztahují k danému území

6) Pravěk, archeologické nálezy

Spolupráce s pí. Krátkou, Muzeum Vysoké Mýto,

 

3. Nemovitosti města

a) Smlouva o zřízení věcného břemene

smlouva o zřízení věcného břemene

situace

Návrh usnesení č. 007/2020/003/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020872/VB/01. Název stavby: Hrochův Týnec, Podborská, ppč.194/1-svod+knn. viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 007/2020/003/a. 

 

b) Zrušení  záměru číslo 024/2020 

Návrh usnesení č. 007/2020/003/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec ruší záměr města č. 024/2020 na pacht pozemku p.č.   k.ú. Blansko u Hrochova Týnce.

 

c) Vyhlášení  záměru číslo 025/2020 

Návrh usnesení č. 007/2020/003/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec vyhlašuje záměr č. 025/2020 na pacht pozemku. Jedná se o pozemek p.č.  k.ú. Blansko u Hrochova Týnce. 

 

4. Obecně závazné vyhlášky města 

 

a) OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

b) OZV - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

 

5. Inventarizace majetku 

a) Plán inventur

 

Usnesení č. 007/2020/005/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje plán inventur na rok 2020 a pověřuje starostu vydáním příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020. Inventarizační komice - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č.

 

6. Schválení rozpočtu 

 

Mateřská škola - návrh rozpočtu

 

Mateřská škola - návrh střednědobého výhledu 

 

Základní škola - návrh rozpočtu

 

Základní škola - návrh střednědobého výhledu

 

7. Organizační záležitosti

 

Rezignace na členství ve finančním výboru

rezignace na člena finančního výboru

 

 

 

a) Dotace pro spolky

Návrh usnesení č. 007/2020/005/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec stanovuje datum 31. 1. 2021 jako konečný termín pro podání žádosti o dotaci na činnost pro rok 2021, kterou bude poskytovat město Hrochův Týnec. Formulář žádosti o dotaci (individuální) je na mestsky-urad/zadost-o-dotaci/.

O poskytnutí a výši dotace bude rozhodnuto na zasedání Zastupitelstva města Hrochův Týnec v rámci schvalování rozpočtu města Hrochův Týnec na rok 2021.

 

b) Dotace pro spolky

smlouva

Návrh usnesení č. 007/2020/005/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 

 

c) smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče 

smlouva

Usnesení č. 006/2020/003/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec souhlasí/nesouhlasí s  podpisem smlouvy se spolkem Unie práv zvířat z.s., IČ: 01834274, zastoupený Dianou Šlechtovou. Smlouva - viz.  příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 11. 2020

zatazeno

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Interaktivní mapa

mapy

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

24.11.2020 15:40

Aktuální výška:

89 cm

24.11.2020 15:15

Aktuální výška:

38 cm

24.11.2020 15:40

Aktuální výška:

126 cm

24.11.2020 15:40

Aktuální výška:

63 cm

24.11.2020 15:40

Aktuální výška:

35 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Mapa obce

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace
google playapp store

Facebookové stránky města


PF2020

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Akce spolufinancované z dotačních titulů

12345

dopravní automobilpublicitahřiště škola

Zámecká zahrada v Hrochově Týncizámek