Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Podklady pro jednání ZMě

 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 
se koná v pondělí   16. 3. 2020  od 17,30 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu 
Hrochův Týnec  

 

ZRUŠENO !!!

 

 

 

Materiály k projednání:

 

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 002/2020/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu a p. a zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 002/2020/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření č. 001/2020
 5. Organizační záležitosti 
 6. Diskuze
 7. Závěr 

c) Kontrola usnesení č. 001/2020

Návrh usnesení č. 002/2020/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2020 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 002/2020/001/c.

 

2.   Akce města Hrochův Týnec 

 

 • a) Zámecká zahrada v Hrochově Týnci

Výsledek výběrového řízení

Návrh usnesení č. 002/2020/002/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje výledek výběrového řízení na akci "Zámecká zahrada v Hrochově Týnci". Jako vítězná firma byla vysoutěžena VYKRUT zahradní služby a.s. Ostrava - Zábřeh za cenu díla 3 848 201 Kč bez DPH (4 656 323,21 vč, DPH).

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje pospis smlouvy o dílo s vítěznou firmou (v případě odstoupení s dalšími firmami dle pořadí z výběrového řízení). 

 

 • Vestavba do vozidla DA L1Z

Podmínky vestavby do vozidla DA L1Z

Návrh usnesení č. 002/2020/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje provedení vestavby do úložného prostoru vozidla DA L1Z při dodržení podmínek uvedených v příloze k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 002/2020/002/b.

 

 • Zámek - multifunkční centrum

 

Pozn. - bez usnesení. 

 

 

 • Setkání Týnců

 

 

 • Rekonstrukce střechy statku


 

 

3. Nemovitosti města

 • Umístění do bytu Nádražní 262, Hrochův Týnec

Návrh usnesení č. 

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje/neschvaluje umístění pí. ............ do městského bytu na adrese Nádražní 262, Hrochův Týnec.

Pozn. - bez usnesení.

 

 • Prodej pozemků

ZMě 007_2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku dle záměru města č. 007/2020. Jedná se o p.p.č. 226/35, k.ú. Stíčany, o výměře 7 m2, ostatní plocha, za cenu 80Kč/m2, tj. 560 Kč. Kupující  pan  Vladimír Hofmana, Vlasta Hofmanová, Stíčany 29, 538 62 Hrochův Týnec.

ZMě 008_2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/b

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku dle záměru města  č. 008/2020. Jedná se o p.p.č. 226/36, k.ú. Stíčany, 92 m2, ostatní plocha, za cenu 80Kč/m2, tj. 7360Kč.  Kupující Radek Vašák a Kateřina Vašáková, Sídliště 39, 538 62 Hrochův Týnec.

 

ZMě 011_2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/c

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku dle záměru č. 011/2020. Jedná se o p. p. č. 292/2, k.ú. Stíčany, výměra 40 m2, ostatní plocha, 80Kč/m2, tj. 3200 Kč a p.p.č. 292/3 , k.ú. Stíčany, 9 m2, zahrada 80 Kč/m2, tj. 720 Kč. Kupující Michal Kopčák , Stíčany 64, 538 62 Hrochův Týnec.

 

ZMě 012_2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku dle záměru města  č. 012/2020. Jedná se o  p.p.č. 248/8, k.ú. Stíčany, výměra 34 m2, ostatní plocha, 80Kč/m2 tj.2720 Kč  a p.p.č. 248/7, k.ú. Stíčany, 74 m2, zahrada, 80Kč/m2 tj. 5 920Kč. Kupující Daniel Nykl  a Soňa Niklová, Stíčany 33, 538 62 Hrochův Týnec.

 

ZMě 014_2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/e

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku dle záměru města č. 014/2020. Jedná se o  p.p.č. 226/33, k.ú. Stíčany, výměra 30 m2, zahrada, 80 Kč/m2 tj. 2 400Kč  a p.p.č. 226/34, k.ú. Stíčany, 13 m2, zahrada, 80 Kč/m2, tj.1 040 Kč.  Kupující Jiří Zelený a Lenka Zelená, Stíčany 27, 538 62 Hrochův Týnec. 

 

ZMě 015_2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/f

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku dle záměru  č. 015/2020. Jedná se o p.p.č. 729/18, dle geometrického plánu č. 100-173/2019, k.ú. Blansko u Hrochova Týnce, výměra 37,5 m2 ,ostatní  plocha 50 Kč/m2, tj. 1 875 Kč.  Kupující Petr Urbánek Nádražní 14, 538 62 Hrochův Týnec.

 

ZMě 017_2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/g

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej pozemku dle  záměru města č. 017/2020. Jedná se o  p. p. č. 731/1, k.ú. Blansko i Hrochova Týnce, výměra 94 m2, zahrada; 50 Kč/m2, tj. 4700Kč, p.p.č. 500/5, k.ú. Blansko i Hrochova Týnce, výměra 271 m2, zahrada, 50 kč/m2 tj. 17 615 Kč. Kupující  Milan Teplý, Riefrova 123, 538 62 Hrochův Týnec.

 

ZMě 018_2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/h

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje pronájem dle záměru  č. 018/2020. Jedná se o  na pronájem části p. p. č. 1231, k.ú. Hrochův Týnec, výměra 114 m2, ostatní plocha za cenu 1 000 Kč/rok. Nájemni smlouva bude uzavřena s firmou Elpo, Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, zastoupená Michalem Podaným jednatelem. 

 

ZMě 19/2020

Návrh usnesení č. 002/2020/003/h

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje prodej a koupi pozemku dle záměru města č. 019/2020. Koupě pozemku -  jedná se o  p.p.č.610/1 k.ú. Hrochův Týnec , výměra 223 m2, orná půda,  p.p.č.610/12 k.ú. Hrochův Týnec , výměra 425 m2, orná půda,  p.p.č.610/17 k.ú. Hrochův Týnec , výměra 18 m2, orná půda,  p.p.č.610/35 k.ú. Hrochův Týnec, dle geometrického plán č. GP-913-9/2020 , výměra 140 m2, ostatní plocha a p.p.č.610/36 k.ú. Hrochův Týnec, dle geometrického plán č. GP-913-9/2020 , výměra 90 m2,trvalý travní porost. Celková výměra prodávaných pozemku je 896 m2 za cenu 100/Kč/m2 tj. 89 600Kč. Prodej pozemku p.p.č.559/12 k.ú. Hrochův Týnec , výměra 182 m2, ostatní plocha za cenu 100Kč/m2 tj. 18 200Kč. Kupující 

 

 • Převod st. p. č. 290, k. ú. Hrochův Týnec,  do majetku města Hrochův Týnec

 

     Pozn. - bez usnesení.

 

4. Rozpočové opatření města Hrochův Týnec č. 001/2020

a) Rozpočové opatření města Hrochův Týnec č. 001/2020

Návrh usnesení č. 002/2020/004/a

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 001/2020 s těmito závaznými ukazateli:

celkové příjmy                                                                                   Kč

celkové výdaje                                                                                     Kč

výdaje ZŠ (par. 3113)                                                                             Kč

výdaje předškolního zařízení (par. 3111)                                           Kč

Rozpočet byl přebytkový ve výši  Kč. Rozpočtové opatření - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 002/2020/004/a.

 

b) Schválení účetní závěrky Základní školy Hrochův Týnec za rok 2019

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje roční uzávěrku na rok 2019 Základní škole Hrochův Týnec.

c) Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Hrochův Týnec za rok 2019

 

Návrh usnesení č. 002 /2020/004/c

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje hospodářský výsledek a roční účetní uzávěrku za rok 2019 Základní  škole Hrochův Týnec.

 

d) Schválení účetní závěrky Mateřské školy Hrochův Týnec za rok 2019

žádost o schvaleni

Návrh usnesení č. 002 /2020/004/d

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje roční uzávěrku na rok 2019 Mateřské škole Hrochův Týnec, které skončilo přebytekm 220 060,58Kč 

 

e) Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Hrochův Týnec za rok 2019

Návrh usnesení č. 002 /2020/004/e

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec nařizuje převod hospodářského výsledku ve výši 220 060,58Kč  do rezervního fondu Mateřské školy Hrochův Týnec. 

 

 

 • Obecně závazné vyhlášky

 

 

 

 

 

 5. Organizační záležitosti

 

 

 

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

2. 4. 2020

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Interaktivní mapa

mapy

Mapový portál

geosense

Povodňový plán Hrochova Týnce

Povodňový plán

Aktuální stavy toků

2.4.2020 01:40

Aktuální výška:

67 cm

2.4.2020 01:00

Aktuální výška:

31 cm

2.4.2020 01:00

Aktuální výška:

98 cm

2.4.2020 01:10

Aktuální výška:

52 cm

2.4.2020 01:10

Aktuální výška:

31 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Úhřeticenormální
Zaječicenormální
Dašicenormální
Nemošicenormální
Luženormální

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Mobilní aplikace V OBRAZE

mobilní aplikace
google playapp store

Facebookové stránky města


PF2020

Kalendář

Akce spolufinancované z dotačních titulů

12345

dopravní automobilpublicitahřiště škola