Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec 

 

se koná
ve čtvrtek  21. 2. 2019 od 17,30 hodin
v zasedací místnosti
Městského úřadu, Smetanova 25 

 

porada zastupitelů města se koná 14. 2. 2019  od 17,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

 

Program:

 

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 005/2018 
 5. Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2019 
 6. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 7. Obecně závazné vyhlášky
 8. Organizační záležitosti 
 9. Diskuze
 10. Závěr

 

 

Materiály k projednání:

1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 001/2019/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli zápisu p. Miloslava Krupku  a p. Petra Voženílka a zapisovatelem pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

Výsledek hlasování: Pro  , Proti  , Zdrželi se 

b) Schválení programu

Návrh usnesení č. 001/2019/001/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Akce města Hrochův Týnec
 3. Nemovitosti města
 4. Rozpočetové opatření města Hrochův Týnec č. 005/2018
 5. Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2019 
 6. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.
 7. Obecně závazné vyhlášky
 8. Organizační záležitosti 
 9. Diskuze
 10. Závěr 

Výsledek hlasování: Pro  , Proti  , Zdrželi se 

 

c) kontrola usnesení č. 007/2018

Návrh usnesení č. 001/2019/001/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 8 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2019/001/c.

Výsledek hlasování: Pro  , Proti  , Zdrželi se 

 

2.   Akce města Hrochův Týnec 

a) Přístavba základní školy Hrochův Týnec - vybavení učeben

Návrh usnesení č. 001/2019/002/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje výsledky výběrového řízení (hodnotící komise pro výběrové řízení byla ve složení: Šebek Ladislav, Vašek Aleš, Voženílek Petr) na akci "Přístavba základní školy Hrochův Týnec - vybavení učeben" a  pověřuje starostu města k podpisu smlouvy s vítěznou firmou. Vítězná firma je ...., cena zakázky je ..........Kč bez DPH (..... Vč. DPH).

 

b) Rekonstrukce povrchů na školním hřišti

Návrh studie:

Návrh usnesení č. 001/2019/002/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zpracování nutné projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na akci "Rekonstrukce povrchů na školním hřišti". Dotace je z dotačního titulu MMR ČR, program DT B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Předpokládaná cena je cca 3 mil Kč, Výše dotace 70 % (2,1 mil Kč), úhrada z rezervních fondů ZS Hrochův Týnec 600 tis. Kč, příspěvek města Hrochův Týnec 300 tis. Kč.

c) Letní kino 

Návrh usnesení č. 001/2019/002/c:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje objednání u fi. Etlum Media s.r.o., Chrudim zajištění letního kina v Hrochově Týnci za cenu 110 000 Kč za 8 představení (včetně dalších služeb). 

 

d) Výměna rozvaděčů elektrické energie - Tyršovy sady, Zámecká ulice, statek

Návrh usnesení č. 001/2019/002/d:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání výměny rozvaděčů elektrické energie v Tyršových sadech (bude prověřen přívod elektrické energie ke kostelu), na Zámecké ulici a v areálu statku u zámku v Hrochově Týnci.

e) Hromosvod KD Blížňovice

Návrh usnesení č. 001/2019/002/e:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání vyhotovení projektové dokumentace na nový hromosvod na KD v Blížňovicích a jeho následnou instalaci.

f) Přívod vody ke sběrnému dvoru

Návrh usnesení č. 001/2019/002/f:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání vyhotovení projektové dokumentace na přivaděč vody do sběrného dvoruvvčerně vybudování požárního hydrantu. Zároveň bude řešeno napojení na vodovodní potrubí nemovitostí na adrese Hrochův Týnec, Riegrova 3, 8 a 9.

g) Oprava střechy kuželny

Návrh usnesení č. 001/2019/002/g:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí podání žádosti o dotaci na akci "Oprava střechy kuželny" v ´Bližňovicích, Žádost byla podána do dotačního titulu Pardubického kraje Podpora výstavby, rekonstrukce a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku spotrovních zařízení a organizací.

h) Letní kino

Návrh usnesení č. 001/2019/002/h:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí podání žádosti o dotaci na akci "Letní kino Hrochův Týnec". Žádost byla podána do dotačního titulu Pardubického kraje Podprogram 1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2019.

i¨) Zámek - oprava stropu

Návrh usnesení č. 001/2019/002/i:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí podání žádosti o dotaci na akci "Zámek Hrochův Týnec - oprava havarijní stropní konstrukce". Žádost byla podána do dotačního titulu Pardubického kraje Podprogram 3 - Podpora památkové péče, Stavební obnova kulturních památek.

j) Zeď u stavebnin

Návrh usnesení č. 001/2019/002/j:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání výběrového řízení na akci "Zámecká zeď - část severní u západní brány".

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na akci "Zámecká zeď - část severní u západní brány" ve složení: Šebek Ladislav, Vašek Aleš, Voženílek Petr.

Náhradníci jsou: Schejbal Petr, Kaplan Leoš, Pohorská Iva.

k) Křižovatka ulice Zámecká - silnice na Trojovice

Návrh usnesení č. 001/2019/002/k:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje zadání projektové dokumentace na akci "Křižovatka ulice Zámecká - silnice na Trojovice".

 

l) Setkání Týnců 2020

Návrh usnesení č. 001/2019/002/l:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje datum pro setkání Týnců v Hrochově Týnci na ....... .

 

m) Byty v Hrochově Týnci, Nádražní 262

 

3.   Nemovitosti města 

 a)  Žádost o bezúplatné převedení parcel   

Návrh usnesení č. 001/2019/003/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec vypsání záměru města Hrochův Týnec č. 001/2020 na bezúplatný převod parcel č. 1011/9  zahrada o výměře 97 m2 v katastrálním území Hrochův Týnec a p.č. 755 společný dvůr o výměře 98m2 v katastrálním území Hrochův Týnec (pozemek byl v minulosti již zaplacen, ale nebyl převeden na katastru nemovitostí.  

 

b) Žádost o bezúplatné převedení parcel   

Návrh usnesení č. 001/2019/003/b:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec vypsání záměru města Hrochův Týnec č. 002/2020 na bezúplatný převod parcel č. 1011/25 jiná plocha  o výměře 10 m2 v katastrálním území Hrochův Týnec a p.č. 755 společný dvůr o výměře 98m2 v katastrálním území Hrochův Týnec (pozemek byl v minulosti již zaplacen, ale nebyl převeden na katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

 
Zásobník úkolů - nemovitosti města

 • Pronájem kulturního domu
 • Výměna oken u prodejny masa (Rosice)
 • Nájmy v bytech a nebytových prostorách
 • Pronájem sklepů
 • Nájemní smlouvy se zahrádkáři
 • Jednání s fi. NIKA Logistics a.s.

        příloha

 • Koupě pozemků vedle chodníků na Stíčany

 

4. Rozpočtové opatření města Hrochův Týnec č. 005/2018 

Návrh usnesení č. 002/2019/004/:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje rozpočtové opatření č. 005/2018 - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2019/004/.

 

5.   Rozpočet města Hrochův Týnec na rok 2019 

 

 • Program obnovy venkova

Návrh usnesení č. 002/2019/005/

 

 
Zásobník úkolů

 • rozpočtový výhled města Hrochův Týnec na roky 2019 - 2022

 

6. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 

 

Návrh usnesení č. 002/2019/006/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,  - viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2019/006/a.

 

7.   Organizační záležitosti

 • Žádosti o dotace

Návrh usnesení č. 001/2019/005/:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje přidělení dotací spolkům ve výši:

viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 001/2019/001/c.

Výsledek hlasování: Pro  , Proti  , Zdrželi se 

 

 •  

 

 

 
Zásobník úkolů - organizační záležitosti

 • Stanoveni oddací dny

Návrh usnesení č. 001/2019 Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje oddací dny, dobu a místo konání sňatku  viz. příloha k usnesení zastupitelstva města Hrochův Týnec č. 

 

 • Náplně činnosti výborů

 


A picture