Hrochův Týnec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Městská knihovna

Městská knihovna nabízí  obalení učebnic 1ks 10Kč 


 • Sídlo: Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec
 • Knihovnice: Lenka Kolková
 • Tel.: + 420 725 340 361
 • E-mail: knihovna@hrochuvtynec.cz

 

 

Otevírací doba:  

 

Pondělí: 8,00 -  11,00 hodin          12,00 - 17,00 hodin 

Čtvrtek: 8,00 -  11,00 hodin          12,00 - 17,00 hodin 

 

Katalog knih

https://katalog.hrochuvtynec.cz/

Městská knihovna

Ceník služeb

1. Registrační poplatky  

 • Dospělí čtenáři: 100,-
 • Čtenáři do 15 let: 60,-
 • Senioři od 65 let 60,- Rodina:120,-

2. Poplatky za nedodržení výpůjční doby

 • upomínka po 30 dnech: 10,-
 • upomínka po 60 dnech: 20,-
 • upomínka po 90 dnech: 30,-
 • upomínka po 120 dnech: 40,-

předání právnímu oddělení města Hrochův Týnec  

3. Zvláštní výpůjčka

 • Za každý půjčený titul na 30 dnů  20,-
 • Prodloužení 20,- (max. 3x)

4. Meziknihovní výpůjční služba  

 • 2 knihy v měsíci zdarma, další 10,-

5. Poškození čárového kódu  

 • poškození, zničení 10,-

6. Poškození knihy, časopisu  

 • částka dle uvážení knihovnice (dle stavu poškození)  

7. Ztráta knihy, časopisu  

 • pořizovací cena knihy + 100,- manipulační poplatek  
 • pořizovací cena časopisu  

8. Tisk

 • černobílý jednostranný A4 1,-
 • černobílý oboustranný A4 2,-

9. Použití PC  

 • 30 minut / den zdarma  
 • poté každých započatých 15 minut   10,-

Knihovní řád Městské knihovny Hrochův Týnec

 1. V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Hrochův Týnec a podle § 4, odstavce 6 zákona č. 257/2001 Sb. je vydáván tento Knihovní řád Městské knihovny Hrochův Týnec.

 2. Městská knihovna Hrochův Týnec (dále jen knihovna) je zálohovou organizací města Hrochův Týnec. Má postavení veřejně přístupné instituce poskytující knihovnické a informační služby.

 3. Posláním knihovny je veškerou svojí činností, systematickým budováním knihovního fondu, jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k propagaci poznatků ze všech oblastí vědy, techniky, kultury a umění a napomáhat zvyšování všeobecné a odborné vzdělanosti občanů.

Služby knihovny

 1. Knihovna shromažďuje, odborně zpracovává a zprostředkovává knihovní jednotky (knihy a periodika, popřípadě další informační materiály). Zajišťuje absenční a prezenční půjčování dokumentů všem občanům regionu. Knihovna zpřístupňuje uživatelům internet dle provozního řádu, poskytuje bibliograficko-informační služby. Na základě předchozí domluvy poskytuje knihovna informační, instruktážní, exkurzní a další služby pro organizované skupiny návštěvníků.

 2. Informace o knihovním fondu, katalozích, databázích a dalších možnostech nabídky služeb knihovny jsou poskytovány pracovnicí knihovny nebo prostřednictvím on-line vyhledávání v elektronickém katalogu.

Čtenáři

 1. Čtenářem knihovny se stává občan zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu. Ten obdrží po vyplnění registračního formuláře a předložení platného občanského průkazu, cizinci trvale nebo přechodně žijící v ČR po předložení platného cestovního dokladu s povolením k pobytu v ČR. Děti do 15 let věku musí předložit na přihlášce písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

 2. Čtenářský průkaz je doklad, který čtenáře opravňuje užívat služby knihovny a je platný 365 dnů od registrace. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Jeho ztrátu je čtenář povinen neprodleně ohlásit knihovnici.

 3. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště. Pokud tak neučiní, je povinen hradit veškeré prokazatelné náklady vzniklé knihovně zjišťováním údajů. Osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. Podle tohoto zákona knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa a tel. kontakt. Osobní údaje svých čtenářů shromažďuje pouze po dobu (do doby vyrovnání všech pohledávek a neobnovení platnosti čtenářského průkazu), která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Knihovna přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přesunům nebo k jejich zneužití.

 4. Čtenář knihovny je povinen řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. Je povinen šetrně zacházet s veškerým majetkem knihovny a ve všech prostorách zachovávat klid a pořádek. Pokud tato ustanovení nedodržuje, může být dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani další odpovědnosti podle platných předpisů.

Výpůjční podmínky  

 1. O způsobu zapůjčení knihovní jednotky rozhoduje knihovna a čtenář může mít půjčeno současně nejvíce 6 dokumentů. Výjimky povoluje knihovnice. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovního fondu.

 2. Výpůjční doba pro půjčování knih a periodik je stanovena na 30 dnů. O prodloužení výpůjční lhůty musí čtenář požádat před jejím uplynutím osobně, písemně, telefonicky případně e-mailem. Žádat může nejvýše dvakrát. Knihy, jejichž pořizovací cena je 500,- Kč a více, se půjčují pouze proti podpisu čtenáře.

 3. Pokud po uplynutí výpůjční lhůty (i prodloužené) čtenář knihovní jednotky nevrátí, účtuje mu knihovna upomínku, jejíž cena je stanovena v Ceníku služeb.

 4. Zvláštní jednorázové výpůjčky mohou být poskytnuty těm občanům, kteří se nechtějí stát registrovanými čtenáři knihovny. Poplatek za zvláštní výpůjčku je uveden v Ceníku služeb.

 5. Čtenář je povinen vrátit půjčené knihovní jednotky v takovém stavu, v jakém je převzal. Ve vlastním zájmu si je při půjčení prohlédne a případné zjištěné poškození oznámí příslušné pracovnici. Jinak ručí za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení.

 6. Meziknihovní výpůjční služba (MVS). Pokud není dokument, který čtenář požaduje, ve fondu knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání vypůjčení dokumentu dle zásad MVS, popř. Mezinárodní MVS. Čtenář musí převzetí dokumentu stvrdit svým podpisem a musí bezpodmínečně dodržet termín vrácení určený knihovnou. Manipulační poplatek za MVS je stanoven v Ceníku služeb.

 7. Rezervace knihovních jednotek. Pokud žádá čtenář dokument půjčený jinému čtenáři z fondu knihovny, může si jej rezervovat u obsluhy výpůjčního pultu. Knihovna po získání žádaného titulu uvědomí čtenáře, který požádal o rezervaci, telefonicky, zasláním SMS nebo e-mailem.

Ztráty a náhrady

 1. Čtenář je povinen bezodkladně nahlásit poškození nebo ztrátu dokumentu a do lhůty stanovené knihovnou nahradit škodu. V případě ztráty, zničení nebo poškození dokumentu rozhoduje o způsobu náhrady pracovnice knihovny. Ta může požadovat náhradu škody obstaráním náhradního výtisku téhož díla, popř. stejné dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Výše náhrady je uvedena v Ceníku služeb.

 2. Za knihu nebo časopis, který nelze v době ztráty nebo poškození na knižním trhu získat, má knihovna právo požadovat plnou výši náhrady za zhotovení kopie podle platných ceníků.

 3. Při ztrátě nebo poškození knihy vypůjčené prostřednictvím MVS je nutno postupovat dle pokynů knihovny, která výpůjčku poskytla.

Během roku probíhá v knihovně několik pravidelných akcí:

 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • Turnaj ve hře "Člověče nezlob, se!"
 • Zajistění obalování knih
 • Knihovnu navštěvují jednotlivé třídy a družina základní školy
 • Ve spolupráci s městským úřadem se pořádá burza knih