Menu
Město Hrochův Týnec
Hrochův Týnec

Podklady na poradu

Porada zastupitelů města Hrochův Týnec

 se koná  ve čtvrtek 11. srpna 2022 

od 17 hodin  v zasedací místnosti městského úřadu Hrochův Týnec


  1. Zahájení

  2. Akce města Hrochův Týnec

  3. Nemovitosti města

  4. Organizační záležitosti 

  5. Diskuze

  6. Závěr


1. Zahájení

a) Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení č. 005/2022/001/a:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec určuje ověřovateli usnesení a zápisu p.  Michala Berana a p. Tomáš Douda , zapisovatelkou pí. Ivu Pohorskou. Návrh usnesení provede p. Petr Schejbal.

 

 

2. Akce města Hrochův Týnec 

a) Děstké hřiště v zámeckém parku

 

 

b) Průtah silnice I/17 - BESIP - žádost o dotaci

Návrh usnesení č.:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: "I/17 Hrochův Týnec, Opatření ke zvýšení BESIP". Poskytovatelem dotace je Státní fond dopravní infrastruktury. Rozpočtová výše nákladů je 3 305 091 Kč bez DPH (3 999 160 Kč vč. DPH). Předpokládaná realizace je v r. 2023.

c) Nákup nádrže pro nouzové zásobování vodou

 

 

d) Výsadba stromů podél komunikací v majetku SÚS Pardubického kraje 

  • k.ú. Blansko

Blansko - celek 

 

Blansko - 3553 - půdní bloky

Blansko - 3553 - parcely

Blansko - 3553 - parcely

  • k. ú. Blížňovice

Blížňovice - celek

 

Blížňovice - 3553 - půdní bloky

Blížňovice - 3553 - parcely

Blížňovice - 3553 - parcely

 

Blížňovice - 3554 - 1,2. - půdní bloky

Blížňovice - 3554 - část 1. - parcely

Blížňovice - 3554 - část 2. - parcely 

Blížňovice - 3554 - část 1. - parcely

Blížňovice - 3554 - část 2. - parcely

 

Blížňovice - 3556 - půdní bloky

Blížňovice - 3556 - parcely

Blížňovice - 3556 - parcely

 

Blížňovice - 32265 - 1,2 - půdní bloky

Blížňovice - 32265 - část 1. - parcely

Blížňovice - 32265 - část 2. - parcely

Blížňovice - 32265 - část 1. - parcely

Blížňovice - 32265 - část 2. - parcely

 

  • k.ú. Hrochův Týnec

Hrochův Týnec - celek

 

Hrochův Týnec - půdní bloky

Hrochův Týnec - 35821 - parcely

Hrochův Týnec - 35821 - parcely

 

  • k.ú. Stíčany

Stíčany - celek

 

Stíčany - půdní bloky

Stíčany - 355 - parcely

Stíčany - 355 - parcely

Návrh usnesení č.:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje podání žádosti na SÚS ohledně zajištění nezbytné dokumentace pro obnovu zeleně rostoucí podél komunikací v majetku Parbubického kraje, které jsou ve správě SÚS Pardubického kraje.  Navrhované pořadí obnovy zeleně:

1.

2.

3.

 

 

e) Odpočinkové místo u lávky ve Stíčanech 

 

 

f) Přestavba hasičárny

nabídka služeb administrace projektu 

průvodní list k dotaci 

 

 

 

Návrh usnesení č.:

 

 

g) Protipovodňová opatření

získání dotace na protipovodňová opatření 

seznam projektů 

Návrh usnesení č.:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí, že žádost o dotaci podaná v rámci výzvy Operačního programu životního prostředí, 149. výzva (prioritní osa 1) na akci "Vybudování varovného a výstražného systému - protipovodňová opatření obce Hrochův Týnec" byl doporučen výběrovou komisí řídícího orgánu k financování.

Rozpočtová výše nákladů je 1 146 586 Kč vč. DPH,  způsobilé zdroje jsou 1 121 847 Kč. Příspěvek Unie 785 292 Kč, národní příspěvek 336 554,10 Kč. Předpokládaná realizace je v r. 2023.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje vypsání výběrového řízení na výše jmenovanou akci.

h) Mobiliář města 

žádost o dotaci 

návrh dohody 

 

Návrh usnesení č.:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec souhlasí s podpisem dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR. 

 

Sociální zařízení ZUŠ

 

 

Přístavba Mateřské školy Hrochův Týnec

majetkové vypořádání pozemků pro parkování

 

 

 

 

3. Nemovitosti města

 

 

a) změna územního plánu města č. 4. Hrochův Týnec 

územní plán č. 4

Návrh usnesení č.:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec:

 1. Ověřuje po projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Hrochův Týnec její soulad s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu - dle přiloženého Odůvodnění změny č. 4 územního plánu Hrochův Týnec, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec po ověření neshledalo žádný rozpor.

2. Souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny č. 4 územního plánu Hrochův Týnec, s vyhodnocením stanovisek, které jsou součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 55 ve spojení s § 54 a § 55c stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy – změnu č. 4 územního plánu Hrochův Týnec.

 

b) zřízení věcného břemene

žádost o zřízení věcného břemene 

situace 

 

 

 

4. Organizační záležitosti 

a) Změna stanov svazku obcí „Rozšíření vodovodu Chroustovice“

Stanovy svazku vodovodu - změna č. 1 

Návrh usnesení č.:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec schvaluje Stavovy svazku obcí Rozšíření vodovodu Chroustovice (ve znění změny č.1). Stanovy - viz. příloha k usnesení.

 

b) Darovací smlouva  - Wolters Packaging Czech s. r. o.

c) Darovací smlouva Oblastní charita Pardubice

žádost o poskytnutí dotace 

návrh darovací smlouvy 

 

d) Valná hromada Lesního hospodářství s.r.o.

 

e) Partnerství s obcí v zahraničí 

 

f) Demonstrátor

Hrochův Týnec 

Návrh usnesení č.:

Zastupitelstvo města Hrochův Týnec bere na vědomí znění studie Demonstrátor, energetika, vodohospodářství, digitalizace, kterou pro Hrochův Týnec zpracovala společnost Gatum & PATRIC. Zadavatelem studie byl Pardubický kraj.

 

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapa obce

Mapa obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Hrochův Týnec

je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v Polabské nížině na levém břehu řeky Novohradky v místě soutoku s potokem Ležákem asi 6,7 km východně od města Chrudim, 11 km jihovýchodně od Pardubic. Žije zde přes 2 000 obyvatel.

Dne 19. dubna 2011 byl obci obnoven status města.

Projekty a další loga

nahoru